Σύνδεση συνδρομητών

Πατριαρχική οπισθοχώρηση της ΟΝΝΕΔ

Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 15:21
Η ποσόστωση δεν ήταν στις προτεραιότητες της ΟΝΝΕΔ.
Η ποσόστωση δεν ήταν στις προτεραιότητες της ΟΝΝΕΔ.

Μέσω Λονδίνου πληροφορηθήκαμε πως τα νεοεκλεγμένα όργανα της ΟΝΝΕΔ ανδροκρατούνται σε πείσμα της βούλησης στο νέο-ψηφισμένο καταστατικό της ΝΔ να υπάρχει 30% ελάχιστη εκπροσώπηση κάθε φύλου στα όργανα του κόμματος. Μετά από διερεύνηση μάθαμε μάλιστα πως η ΟΝΝΕΔ προσπάθησε να αποτρέψει την ποσόστωση στη ΝΔ ίσως για να υπάρξει και στο κόμμα η πατριαρχική οπισθοχώρηση της νεολαίας της!

Συγκεkrιμένα, στις 26 Οκτωβρίου 2016, η Μαριάννα Λυκουρέντζου σύνεδρος εκπροσωπούσα την ΟΝΝΕΔ Ηνωμένου Βασιλείου, έγραψε στον τοίχο της στο Facebook:

«Ούτε μία γυναίκα (0/19) δεν συμμετέχει στους εκπροσώπους ΟΝΝΕΔ της Πολιτικής Επιτροπής της Νεας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα οι γυναίκες ηλικίας 16 έως 32 να μην έχουν μία εκλεγμένη εκπρόσωπό τους από τους πόλους την ΟΝΝΕΔ.


Παρά την άρτια οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου, στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ εξελέγησαν μόνο 10 γυναίκες (10/110) από τις 15 συνολικά υποψήφιες.


Προτείνω, όλα τα στελέχη και οι Βουλευτές του κόμματος, οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε δράσεις να δώσουν έμφαση στην "ευαισθητοποίηση" των νέων γυναικών ώστε η παρουσία τους σε όλες τις κομματικές διαδικασίες στο μέλλον να καλύπτουν και να ξεπερνούν τη διάταξη του καταστατικού του κόμματος για την ποσόστωση του 30% συμμετοχής των γυναικών.»

Επιστολή με ανάλογο περιεχόμενο είχε στείλει την ίδια ημέρα στους βουλευτές της ΝΔ. Σε αυτήν υπενθύμιζε πως το καταστατικό που εγκρίθηκε στο πρόσφατο συνέδριο της ΝΔ στο άρθρο 22 παράγραφος 22 προβλέπει εκπροσώπηση τουλάχιστον 30% κάθε φύλου στα εκλεγμένα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και προτείνει αυτό να ισχύει και για τους εκλεγμένους από το συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εκπροσώπους της στην Πολιτική Επιτροπή.

Διερευνώντας το θέμα πληροφορηθήκαμε πως στα -συντριπτικά ανδρικά- μέλη της ΟΝΝΕΔ υπάρχει αντίθεση στην ποσόστωση στο όνομα της αντίθεσης στις διακρίσεις, θετικές και αρνητικές. Τους υπενθυμίσαμε πως παρόμοιες ανισότητες στη συμμετοχή στα όργανα αποτελούν παραβίαση μεταξύ άλλων της Διεθνούς Σύμβασης για την Εξάλειψη των Διακρίσεων Κατά των Γυναικών (ICEDAW). Καθώς και πως η αρμόδια Επιτροπή του ΟΗΕ για την επίβλεψη της εφαρμογής της (η CEDAW) έχει εγκαλέσει την Ελλάδα για τη συστηματική υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στα όργανα λήψης πολιτικών αποφάσεων με τις συστάσεις που ακολουθούν. Ρωτήσαμε λοιπόν να μάθουμε αν η διακήρυξη αντίθεσης στις ποσοστώσεις θα πρέπει για λόγους συνέπειας να συνοδευθεί και από πρόταση αποχώρησης της Ελλάδας από το ICEDAW. Περιμένουμε την απάντηση…

ΥΓ. Φυσικά εκτός από την υπο-εκπροσώπηση γυναικών, υπάρχει και η μη εκπροσώπηση Ρομά, Τούρκων, Μακεδόνων και πιθανότατα θρησκευτικών μειονοτήτων…

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

1 Μαρτίου 2013

Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών

Καταληκτικές παρατηρήσεις για την έβδομη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά την πεντηκοστή τέταρτη σύνοδό της

(11η Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου 2013)

Προσωρινά ειδικά μέτρα


16. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κατάργηση ορισμένων προσωρινών ειδικών μέτρων τα οποία είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν (το 10% της ποσόστωσης για την εισαγωγή των γυναικών στις Σχολές και Ακαδημίες του Πυροσβεστικού Σώματος και του 15% της ποσόστωσης για την απασχόληση των γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία) και για την απουσία νέων ειδικών μέτρων ως μέρος μιας απαραίτητης στρατηγικής για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση όπου οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.


17. Η Επιτροπή ενθαρρύνει το συμβαλλόμενο Κράτος να υιοθετήσει προσωρινά ειδικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) της Σύμβασης, όπως ερμηνεύονται στη Γενική Σύσταση αριθ. 25 της Επιτροπής, σε τομείς που καλύπτονται από τη Σύμβαση, και όπου οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται ή βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. (...)


Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή


24. Η Επιτροπή ναι μεν έχει σημειώσει ότι, κατά τη διάρκεια των Εθνικών Εκλογών τον Ιούνιο 2012, όλα τα πολιτικά κόμματα εφάρμοσαν το ένα τρίτο της ποσόστωσης για τις γυναίκες υποψήφιες, καθώς και ότι η εκπροσώπηση των γυναικών στη Βουλή έφτασε το 21%, όπως και το διορισμό ενός αριθμού των γυναικών ως Πρέσβειρες, εν τούτοις ανησυχεί για την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής, ιδιαίτερα στα περιφερειακά και δημοτικά νομοθετικά σώματα. Η Επιτροπή εκφράζει, επίσης, την ανησυχία της για το γεγονός ότι το σύστημα των ποσοστώσεων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στο συμβαλλόμενο Κράτος, συμπεριλαμβανομένης και της γυναικείας εκπροσώπησης στα διοικητικά συμβούλια των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προσωρινά ειδικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή ανησυχεί για τη συστηματική δημιουργία εμποδίων τα οποία αναστέλλουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή, όπως οι αρνητικές πολιτιστικές τάσεις, ο ανεπαρκής αριθμός δυνητικών υποψηφίων και οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι.


25. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος να:


(α) εξετάσει τη χρήση των προσωρινών ειδικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της Σύμβασης και τις Γενικές Συστάσεις Αρ. 23 (1997) και Αρ. 25 (2004) της Επιτροπής, να μελετήσει τα διεθνή παραδείγματα των συστημάτων ποσοστώσεων, να αναλύσει τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες και να θεσπίσει επαρκείς ποσοστώσεις με σκοπό την επιτάχυνση της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας και επαγγελματικής ζωής, ειδικά σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στη Βουλή και στην τοπική αυτοδιοίκηση


(β) εφαρμόσει συστηματικά την ποσόστωση 30% στα διοικητικά συμβούλια της δημόσιας διοίκησης και να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες να συμμετέχουν στην πολιτική και δημόσια ζωή, συμπεριλαμβανόμενου του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθηση και της αξιολόγηση των αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων των τοπικών κοινοτήτων και


(γ) παράσχει κατάρτιση για την ισότητα των φύλων σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, καθηγητές, τοπικούς αξιωματούχους και τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά άνδρες, να ενισχύσει την κατανόηση ότι η πλήρης, ίση, ελεύθερη και δημοκρατική συμμετοχή των γυναικών σε ίση βάση με τους άνδρες στην πολιτική και δημόσια ζωή είναι μια απαίτηση προϋπόθεση για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης.

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).

Προσθήκη σχολίου

Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.