Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 03 Δεκεμβρίου 2014

Πιο σύντομο ανέκδοτο: καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα

Κατηγορία Blog
Γράφτηκε από τον  Δημοσιεύθηκε στο blog
Συμβολισμός της Ελλάδας που πολεμά κάθε μεταρρύθμιση. Συμβολισμός της Ελλάδας που πολεμά κάθε μεταρρύθμιση.

Αποδοχή κληρονομιάς. Προϋπόθεση για μικρή γνωριμία με τους δαιδάλους της ελληνικής γραφειοκρατίας. Με άλλα λόγια, ελάτε στην κόλαση του ελληνικού Δημοσίου. Δείτε μια περίπτωση.

Σήμερα ενημερώθηκα τι απαιτείται για την αποδοχή κληρονομιάς. Πείστηκα πως η κυβέρνηση και η τρόικα με προεξάρχοντα τον αρμόδιο υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καταπολεμούν τη γραφειοκρατία… Μετά θυμήθηκα πως σήμερα δεν είναι πρωταπριλιά αλλά Δεκέμβριος…

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΓΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ  &  ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

 ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  (1-11-2014)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  -  ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

 

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Εκδίδεται από το αρμόδιο Ληξιαρχείο, όπου καταχωρήθηκε ο θάνατος.

 

Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

Εκδίδεται από τον αρμόδιο Δήμο ή την Κοινότητα, όπου είχε μερίδα ο θανών, βάσει της κατάθεσης 2 μαρτύρων.

 

Αντίγραφο Διαθήκης, αν υπάρχει

Εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή/και Ειρηνοδικείο. Για θανάτους πριν την 1/3/2013 και από το Ειρηνοδικείο και από το Πρωτοδικείου- για θανάτους μετά την 1/3/2013 μόνο από το Ειρηνοδικείο!

 

Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης  ή περί μη δημοσιεύσεως άλλης νεώτερης διαθήκης

 

Έντυπο Ε-9 του θανόντος ή κατάσταση ακινήτων

 
 

Τίτλοι κτήσεως (συμβόλαια) – τυχόν εξοφλητικές πράξεις και μισθωτήρια. Επιπλέον παλαιά τοπογραφικά, πιστοποιητικά μεταγραφής κλπ (αν είναι διαθέσιμα)

Αν δεν τα έχετε, μπορείτε να λάβετε επικυρωμένα αντίγραφα, κατόπιν καταβολής της νομίμου αμοιβής, από τον συντάξαντα συμβολαιογράφο ή από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 

Πρόσφατο Τοπογραφικό διάγραμμα

Αν είναι εφικτό, υποχρεωτικά αν δεν υπάρχουν καθόλου τίτλοι κτήσεως. - για οικόπεδα ή αγροτεμάχια (όχι για διαμερίσματα).

 

Κατόψεις ορόφων - Πίνακας κατανομής ποσοστών

Σε ειδικές περιπτώσεις

 

Άδεια οικοδομής

Μόνο για κτίσματα που ανεγέρθηκαν μετά το 1983

Αν δεν την έχετε, μπορείτε να πάρετε επικυρωμένο αντίγραφο, κατόπιν καταβολής του νόμιμου αντιτίμου, από τον συμβολαιογράφο που είχε συντάξει το προηγούμενο συμβόλαιο, ή από τις αρμόδιες  Πολεοδομικές  Αρχές.

 

Βεβαίωση τακτοποίησης Ημιϋπαιθρίων Χώρων

σύμφωνα με το ν. 3846/2010

Εφόσον υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομία 

 

Φύλλο  Κτηματολογικών  Στοιχείων, όπου πρέπει να φαίνονται ορθά ο ιδιοκτήτης, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία (θέση, επιφάνεια κτλ) του ακινήτου

Χορηγούνται από το αρμόδιο Κτηματολογικό  Γραφείο της περιοχής τουακινήτου.

 

Απόσπασμα  Κτηματολογικού  Διαγράμματος, όπου αναγράφεται ο ΚΑΕΚ του ακινήτου

 

Πιστοποιητικό υποβολής δηλώσεως ιδιοκτησίας

 προς το Κτηματολόγιο (αρ. 5 ν. 2308/1995) - Μόνο

για ακίνητα κείμενα σε περιοχή που βρίσκεται υπό

κτηματογράφηση και έχει αναρτηθεί προσωρινός

κτηματολογικός πίνακας*

Εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογρά-φησης.

 

Βεβαίωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας,

σύμφωνα με το ν. 2242/1994

Εφόσον υπάρχει ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΟΛΕΩΣ  του  ν.1337/1983.

Χορηγείται από τον  ΔΗΜΟ (ή Κοινότητα)

 

Βεβαίωση εξόφλησης εισφοράς σε χρήμα,

σύμφωνα με το ν. 2052/1992

 

Πιστοποιητικό του αρ. 54α ν. 4174/2013 ότι έχει περιληφθεί το μεταβιβαζόμενο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ή αντίστοιχα ΦΑΠ) των τελευταίων 5 ετών και έχει πληρωθεί ο ανάλογος φόρος (προς το παρόν για  τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013!)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να  ταυτίζονται   τα  αναγραφόμενα  στα πιστοποιητικά περιγραφικά στοιχεία (π.χ. επιφάνεια, όροφος, τυχόν “τακτοποιημένοι” χώροι κτλ) των ιδιοκτησιών με αυτά  για τα οποία γίνεται η αποδοχή!

-Εκδίδονται στο όνομα του κληρονομούμενου αν ζούσε κατά τα εν λόγω έτη ή στο όνομα των κληρονόμων αν πρόκειται για θάνατο πριν τα εν λόγω έτη! Αν έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά αυτά  εκδίδονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr με την χρήση των προσωπικών κωδικών του φορολογούμενου ή, αν δεν είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά ή υπάρχουν μεταβολές ή τροποποιήσεις των σχετικών δηλώσεων (π.χ. τακτοποιήσεις), από τη Δ.Ο.Υ.  εισοδήματός του.

-Παραλαμβάνονται μόνο από τον ίδιο τον κληρονόμο  (ή από νόμιμο πληρεξούσιό του)!

-Αν δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δηλώσεως Φ.Α.Π, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση, νόμιμα θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

 

Αντίγραφα συμβολαίων τυχόν προηγούμενων εν ζωή παροχών και δωρεών από τον θανόντα προς τους κληρονόμους  (αν έχουν γίνει)

 
 

Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου (αν υπάρχει)

 
 

Τιμολόγιο εξόδων κηδείας (αν υπάρχει)

 
 

Αντίγραφα τυχόν πληρεξουσίων εγγράφων

 

* π.χ. Δήμοι ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ΑΝΘΟΥΣΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΕΚΑΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Ν. ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΡΑΦΗΝΑΣ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ.

Σημ.: 

1. Το ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ συντάσσεται από τοπογράφο ή πολιτικό μηχανικό και πρέπει να φέρει τις υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τους ν. 651/1977 και 1337/1983: για το αν το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, αν είναι άρτιο κι οικοδομήσιμο και αν επιτρέπεται η επ’ αυτού ανοικοδόμηση (ή και η διάσπαση του όγκου για «κάθετες» ιδιοκτησίες), αν προέρχεται από κατάτμηση ευρύτερης έκτασης και, αν ναι, αν τόσο το αρχικό όσο και τα εναπομένοντα μετά την κατάτμηση τμήματα είναι αυτά άρτια και οικοδομήσιμα. Επίσης για τα ακίνητα εκτός σχεδίου πόλεως, να δηλώνεται  αν βρίσκονταιεντός ή εκτός ΓΠΣ(Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού), αν συντρέχουν στην περιοχή ειδικοί όροι δομήσεως, τι απόσταση απέχουν από τη θάλασσα(π.χ. 100, 200, 300 μέτρα) και αν βλέπουν σε Εθνική, Επαρχιακή, Δημοτική, Κοινοτική ή αγροτική οδό. Επίσης, αν υπάρχουν κτίσματα, να δηλώνονται και οι επιφάνειες αυτών ανά όροφο και, αν είναι εφικτό, το έτος και ο τρόπος κατασκευής τους και να αναγράφεται σε ποιο Ενοποιημένο Δήμο ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο σύμφωνα με τον «Καλλικράτη». Τέλος, σύμφωνα με τους ν. 4014/2011 και 4178/2013 όπως τροπο-ποιημένος ισχύει,  εφόσον το τοπογραφικό είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου, πρέπει να είναι σύμφωνο με τις κρατικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87)! και να βεβαιώνεται αυτό πάνω στο τοπογραφικό. 

2. Εκτός των τίτλων κτήσεων και των σχετικών τους, τα άλλα πιστοποιητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή  νόμιμα  επικυρωμένα  αντίγραφα.

3. Σε κάθε υπογραφή συμβολαίου είναι απαραίτητη η κατοχή και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας των συμβαλλομένων, καθώς και των πληρεξουσίων εγγράφων που τους νομιμοποιούν.

4. Τα πιστοποιητικά πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά ακίνητα και τα στοιχεία που αναγράφονται σ αυτά (επιφάνεια, θέση κτλ) και να ταυτίζονται με τα στοιχεία που αναφέρονται στον τίτλο κτήσεως!

Παναγιώτης Δημητράς

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), μέλος της Γραμματείας της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.), μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας και μέλος της Συνέλευσης Εκπροσώπων της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κατά των Βασανιστηρίων (OMCT). Συγγραφέας του βιβλίου Αναζητώντας τα χαμένα δικαιώματα στην Ελλάδα. Η σκοτεινή πλευρά της ελληνικής δημοκρατίας (2007).