Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Διαγωνισμός: Ο Δον Κι­χώ­της σε (λι­γό­τε­ρες α­πό) 150 λέ­ξεις

Κατηγορία Blog
Γράφτηκε από τον  Δημοσιεύθηκε στο web only blog

Ζητούμε από σας ένα διήγημα μπον­ζά­ι, ένα διήγημα δηλαδή πολύ μικρής έκτασης, λιγότερης από 150 λέξεις, εμ­πνευ­σμέ­νο α­πό το α­ρι­στούρ­γη­μα του Θερ­βάν­τες. Ένας πρωτότυπος διαγωνισμός.

Πριν από 400 α­κρι­βώς χρό­νια, το 1615, ο Θερ­βάν­τες κυ­κλο­φο­ρού­σε το El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, τον δεύ­τε­ρο τό­μο, δη­λα­δή, ε­νός α­πό τα ση­μαν­τι­κό­τε­ρα μυ­θι­στο­ρή­μα­τα του Δυ­τι­κού Κό­σμου. Το μυ­θι­στό­ρη­μα, ως λο­γο­τε­χνι­κό εί­δος, εί­ναι έ­να ο­λό­κλη­ρο σύμ­παν, φι­λο­δο­ξεί να συμ­πε­ρι­λά­βει τα πάν­τα. Έ­τσι α­κρι­βώς ο Θερ­βάν­τες, στους δύ­ο τό­μους του μνη­μει­ώ­δους έρ­γου του, πέ­ρα α­πό τις πε­ρι­πέ­τει­ες των δύ­ο αν­τι­η­ρώ­ων του, πα­ρεμ­βάλ­λει ι­στο­ρί­ες ξέ­νες προς την κύ­ρια πλο­κή και συν­θέ­τει το πορ­τρέ­το μιας ο­λό­κλη­ρης ε­πο­χής.

Στο αν­τί­θε­το ά­κρο της μυ­θι­στο­ρη­μα­τι­κής «πο­λυ­συλ­λε­κτι­κό­τη­τας» α­παν­τά­με την α­φαι­ρε­τι­κό­τη­τα της υ­περ­βρα­χεί­ας α­φή­γη­σης, των μι­κρο­δι­η­γη­μά­των η, αλ­λι­ώς, ι­στο­ρι­ών μπον­ζά­ι που στην ι­δα­νι­κή μορ­φή τους δί­νουν χώ­ρο μό­νο στα α­πο­λύ­τως α­πα­ραί­τη­τα για την α­φή­γη­ση της ι­στο­ρί­ας τους και α­φή­νουν τα υ­πό­λοι­πα στη δη­μι­ουρ­γι­κή φαν­τα­σί­α του α­να­γνώ­στη. 

Το ι­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον–Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι και το Books’ Journal  πι­στεύ­ουν ό­τι έ­νας α­κό­μη τρό­πος να τι­μή­σεις την ε­πέ­τει­ο έκ­δο­σης ε­νός τό­σο ση­μαν­τι­κού έρ­γου εί­ναι, το δί­χως άλ­λο, να το (ξα­να)δι­α­βά­σεις αλ­λά και να δη­μι­ουρ­γή­σεις, εμ­πνε­ό­με­νος α­πό αυ­τό και στον αν­τί­πο­δά του: α­κο­λου­θών­τας τα προ­στάγ­μα­τα ε­νός λιλ­λι­πού­τει­ου λο­γο­τε­χνι­κού εί­δους που χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό συν­το­μί­α, α­φαι­ρε­τι­κό­τη­τα, ε­πι­νο­η­τι­κό­τη­τα, δι­α­κει­με­νι­κό­τη­τα, α­να­τρο­πή.

Σας κα­λού­με, λοι­πόν, να μας στεί­λε­τε έ­να μι­κρο­δι­ή­γη­μά σας μέ­χρι 150 λέ­ξεις (α­νώ­τα­το ό­ριο, του τί­τλου, που εί­ναι υ­πο­χρε­ω­τι­κός, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου) που να έλ­κει την έμ­πνευ­ση α­πό κά­ποι­ο κε­φά­λαι­ο, πε­ρι­στα­τι­κό, ή ι­δέ­α των δύ­ο τό­μων του εν λό­γω βι­βλί­ου. Στό­χος μας εί­ναι να δη­μι­ουρ­γη­θεί έ­νας πραγ­μα­τι­κός δι­ά­λο­γος των συγ­γρα­φέ­ων των ι­στο­ρι­ών μπον­ζά­ι με το έρ­γο του Θερ­βάν­τες και, μέ­σω αυ­τού, να πα­ρα­χθούν κεί­με­να μι­κρής έ­κτα­σης αλ­λά α­ξι­ό­λο­γης δη­μι­ουρ­γι­κής πνο­ής.

Τα μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα θα πρέ­πει στα­λούν ε­πώ­νυ­μα μέ­χρι την Τρί­τη 15 Δε­κεμ­βρί­ου 2015 στην η­λε­κτρο­νι­κή δι­εύ­θυν­ση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και πρέ­πει υ­πο­χρε­ω­τι­κά να συ­νο­δεύ­ον­ται, ε­κτός κει­μέ­νου, α­πό α­να­φο­ρά στο συγ­κε­κρι­μέ­νο α­πό­σπα­σμα, πε­ρι­στα­τι­κό, ή ι­δέ­α του βι­βλί­ου (ε­πι­μέ­ρους ή γε­νι­κή) που α­πο­τέ­λε­σε α­φορ­μή για τη συγ­γρα­φή της υ­περ­βρα­χεί­ας ι­στο­ρί­ας. Κά­θε συγ­γρα­φέ­ας ε­πι­τρέ­πε­ται να α­πο­στεί­λει έ­να μό­νο μι­κρο­δι­ή­γη­μα. Τα κα­λύ­τε­ρα μι­κρο­δι­η­γή­μα­τα θα δη­μο­σι­ευ­τούν στην Books’ Journal  και η­λε­κτρο­νι­κά στο ι­στο­λό­γιο Πλα­νό­διον–Ι­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι. (Θυ­μί­ζου­με ό­τι το έρ­γο Δον Κι­χώ­της υ­πάρ­χει δι­α­θέ­σι­μο στο εμ­πό­ριο στις με­τα­φρά­σεις Κ. Καρ­θαί­ου [εκδ. Πα­τά­κης. τό­μοι 1-2], Με­λί­νας Πα­να­γι­ω­τί­δου [εκδ. Βι­βλι­ο­πω­λεί­ον της Ε­στί­ας – μό­νον ο Α΄ τό­μος], Η­λί­α Ματ­θαί­ου [εκδ. 4π Ει­δι­κές Εκ­δό­σεις Α.Ε., τό­μοι 1-2].)

Η κρι­τι­κή ε­πι­τρο­πή α­πο­τε­λεί­ται α­πό τον συγ­γρα­φέ­α και με­τα­φρα­στή Γιά­ννη Πα­λα­βό, τον κα­θη­γη­τή ι­σπα­νι­κής λο­γο­τε­χνί­ας και με­τα­φρα­στή Κων­σταν­τί­νο Πα­λαι­ο­λό­γο και τον ποι­η­τή και εκ­δό­τη Γιά­ννη Πα­τί­λη.

The Books' Journal

Το Books' Journal είναι μια απολύτως ανεξάρτητη επιθεώρηση με κείμενα παρεμβάσεων, αναλύσεις, κριτικές και ιστορίες, γραμμένα από τους κατά τεκμήριον ειδικούς. Πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, συγγραφείς και επιστήμονες με αρμοδιότητα το θέμα με το οποίο καταπιάνονται.

Προσθηκη σχολιου

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά